Wuměnjenje za studij wučerstwa serbšćiny su znajomosće serbšćiny na niwowje B1 po zhromadnym europskim referencnym ramiku, kotrež móža so docpěć w našim dwusemesterskim propedeutikumje.

W zymskim semestrje 2023/24 wotměwa so zarjadowanja modula 04-009-9003 Aktiwizowanski kurs hornjoserbšćiny I:

  • póndźelu, 11:15 – 14:45 hodź., stwa na naprašowanje
  • wutoru, 11:15 – 14:45 hodź., stwa na naprašowanje
  • štwórtk, 09:15 – 12:45 hodź., stwa na naprašowanje

Paralelne wobdźělenje na mudulu 04-009-9001 je za propedeutikum obligatoriske. We wólbnym wobłuku pak móžeće so jednotliwje do modula zapisać.

Pozadk

Institut za sorabistiku Lipšćanskeje uniwersity je po cyłym swěće jeničke wukubłanske městno za wučerki a wučerjow hornjo- a delnjoserbšćiny. Zdźerženje tuteju rěčow je po wustawach nadawk krajow Sakskeje a Braniborskeje, a wučerjo serbšćiny so nuznje pytaja. Tuž skići so tu jónkróćna składnosć za engažowany dorost, tute naše kulturne kubło wobchować pomhać.

Hornjoserbšćina za ludźi bjez znajomosćow serbšćiny

Wot lěta 2019 poskićuje naš institut studijny směr wučerstwo serbšćiny tež za ludźi bjez znajomosćow serbšćiny. W běhu intensiwneho lěta móža sej nowačkojo znajomośce hornjoserbšćiny na niwowje B1 po europskim referenčnym ramiku přiswojić. Na to so normalny studij wučerstwa serbšćiny přizamknje. Narok na BAföG so w tym padźe wo dwaj semestraj podlěši.

Propedeutikum

Propedeutkum traje dwaj semestraj a wobsteji z dohromady štyrjoch modulow. Dyrbiće so wob semester do dweju modulow zapisać z 18 semesterskich hodźin:

Zymski semester

modul zarjadowanje hodź. pruwowanje wukonowe dypki

04-009-9003
Aktiwizowanski kurs hornjoserbšćiny I

Aktiwizowanski kurs hornjoserbšćiny I 12

klawsura 90 mjeń.,
ertne pruwowanje 15 mjeń.

20

04-009-9001
Zakładne znajomosće hornjoserbšćiny

Hornjoserbšćina za započatkarjow 6 klawsura 90 mjeń.,
ertne pruwowanje 15 mjeń.
10


Lětni semester

modul zarjadowanje hodź. pruwowanje wukonowe dypki

04-009-9004
Aktiwizowanski kurs hornjoserbšćiny II

Aktiwizowanski kurs hornjoserbšćiny II 12

klawsura 90 mjeń.,
ertne pruwowanje 15 mjeń.

20

04-009-2000
Zakłady sorabistiki za njemaćernorěčnych serbšćiny

Přehladna wěda serbskeje rěče 1 ertne pruwowanje 15 mjeń. 10
Přehladna wěda serbskeje literatury 1
Hornjoserbšćina za započatkarjow 4

To móže Was tež zajimować

Wučerstwo serbšćiny

wjace zhonić

Studijne poradźowanje

wjace zhonić